6
Jul

ประกาศผลการประกวดโครงการสร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

📢🎬ประกาศผลการประกวดโครงการสร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปี 2564
https://www.facebook.com/obec.pr/posts/1397760390594439

ประกาศคริปสั้น2564

Attachments

Leave a Reply