ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์

10
Feb

กิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ภายใต้กรอบแนวคิด ความรัก ความปรารถนาดี ห่วงใย รู้จักให้กำลังใจกัน

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ภายใต้กรอบแนวคิด ความรัก ความปรารถนาดี ห่วงใย รู้จักให้กำลังใจกัน (Happiness Valentine’s Day : Sefety Family and Sefty School)

1. ประกวดคลิปสั้น โดยใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น TIKTOK
2. การประกวดผลงานภายถ่าย เพื่อสื่อสารถึงความรักทุกรูปแบบ โดยมีกรอบแนวคิดของการส่งเสริมความรักทุกรูปแบบ มีความปรารถนาดี ห่วยใบ และรู้จักให้กำลังใจกัน
3. การประกวดสื่อ ประชาสัมพันธ์ เช่น การรณรงค์ด้วยการ์ตูน แอนิเมชั่น หรือภาพกราฟฟิค
4. กิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม

หมายเหตุ
1. การจัดกิจกรรมตามข้อ 1 – 4 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา เลือก จัดกิจกรรมตามบริบทที่เหมาะสม
2. รายงานผลจากการจัดกิจกรรมทาง Email : spcc.obec@gmail.com

ติดต่อสอบถามได้ที่
จีระวรรณ ปักกัตตัง : ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ.
319 กระทรวงศึกษาธิการ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ชั้น 2
ถนนราชดำเนินนอก แขวงจันทร์เกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
TEL.02-288-5599, FAX. 02-288-5600

Leave a Reply