18
Mar

การประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการพื้นที่ต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้นแบบ

 

วันนี้ (18 มีนาคม 2564) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการพื้นที่ต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้นแบบ ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ 3 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมกันพัฒนาต้นแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อการเยี่ยมบ้าน การสำรวจความเสี่ยงและส่งต่อข้อมูลเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้ความร่วมมือโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขและบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

ต้นแบบระบบฐานข้อมูลฯเป็นรูปแบบ One Application เพื่อให้ครูและสถานศึกษารู้จัก – เข้าใจนักเรียน ครอบคลุมมิติ ทั้งการเรียน ครอบครัว สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต อีกทั้งส่งต่อดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมการพัฒนาตาศักยภาพเป็นรายบุคคลและป้องกันนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยดำเนินการจัดประชุมฯ ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2564 และมีรองผู้อำนวยการ สพท. ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จาก 4 ภูมิภาค เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

Leave a Reply