30
Sep

การประชุมคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำปี ๒๕๖๓ ใน ๔ ภูมิภาค

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนัเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ได้ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ใน ๔ ภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๘ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ สพป.สุพรรมบุรี เขต ๑, สพป.สกลนคร เขต ๑, สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และ สพม.ครัง กระบี่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ผู้ปฎิบัติงานและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นประจักษ์ ที่สามารถขับเคลื่อนงานและปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
ขณะนี้ผลการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เกียรติบัตร เป็นระดับดี ระดับดีมาก และระดับดีเยี่ยม
โดยสพฐ.จะแจ้งเป็นประกาศให้ทราบ ต่อไป

Leave a Reply