By

admin

สพฐ. จัดประชุมทางไกลปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียน โดยมีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4...
Read More

สพฐ.ติดตาม ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนวังทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์,ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนวังทองพิทยาคม ร่วมต้อนรับ ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน และคณะติดตามจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
Read More

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉบับร่าง) วันที่ 12-18 มีนาคม 2563

โดย..ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการช่วยเหลือ พัฒนา ปรับปรุง การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนอย่างเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแยกปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนเป็น 4 กรณี ได้แก่ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรง การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา และกรณีอื่น...
Read More

สพฐ.จัดจุดบริการพักรถ และจิตอาสาเฝ้าดูแลช่วยเหลือโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างการเดินทางมาร่วมกิจกรรมโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์สานฝัน ห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3

สพฐ.จัดจุดบริการพักรถ และจิตอาสาเฝ้าดูแลช่วยเหลือโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างการเดินทางมาร่วมกิจกรรมโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์สานฝัน ห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) จัดจุดบริการพักรถ และจิตอาสาเฝ้าดูแลช่วยเหลือโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างการเดินทางมาร่วมกิจกรรมโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝัน ห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่...
Read More