By

admin

ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564 เลขาธิการ กพฐ. ได้ให้ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ.  และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ร่วม สพป.บึงกาฬ และ สพม.บึงกาฬ  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. เพื่อขับเคลื่อน เฝ้าระวัง ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะพื้นที่ รวมถึงติดตาม การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน...
Read More

การประชุมคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำปี ๒๕๖๓ ใน ๔ ภูมิภาค

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนัเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ได้ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ใน ๔ ภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๘ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ สพป.สุพรรมบุรี เขต ๑, สพป.สกลนคร เขต ๑,...
Read More

โครงการดนตรีออนไลน์ขจัดภัยยาเสพติด

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.) ร่วมกับโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จัด “#โครงการดนตรีออนไลน์ขจัดภัยยาเสพติด” ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น.-16.30 น. 1. สามารถลงทะเบียน >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc78AbVPdayNUluBgreyJvTsHmriMiXKXasyg17JQRYskPeOA/viewform 2. รับชมได้ 2 ช่องทาง –...
Read More

ประกาศผลการประกวดโครงการสร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

📢🎬ประกาศผลการประกวดโครงการสร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปี 2564 https://www.facebook.com/obec.pr/posts/1397760390594439

ขอเชิญร่วมโหวต (รางวัล Popular Vote) โครงการสร้างสรรค์ วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

📢ขอเชิญร่วมโหวต (รางวัล Popular Vote) โครงการสร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปี 2564 . ⏰ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ....
Read More

คู่มือปฏิบัติการ เพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ซึ่งถูกละเมิด กระทรวงศึกษาธิการ

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้ง “ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกละเมิด (ศคม.) กระทรวงศึกษาธิการ” เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของกระทรวง มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน ปราบปราม คุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในสังกัด หรือในกำกับ โดยมุ่งที่จะปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกละเมิด ตามกระบวนการขั้นตอนและมาตรการที่กำหนดนั้น เพื่อให้หน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถนำแนวทางการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกละเมิด ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ศคม.จึงได้จัดทำคู่มือดังกล่าว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในสังกัด หรือในกำกับ และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่มีผลให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการคุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือ และเยียวยาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งนี้...
Read More

การประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการพื้นที่ต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้นแบบ

  วันนี้ (18 มีนาคม 2564) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินการพื้นที่ต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้นแบบ ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ 3 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมกันพัฒนาต้นแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อการเยี่ยมบ้าน การสำรวจความเสี่ยงและส่งต่อข้อมูลเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้ความร่วมมือโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขและบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ....
Read More