Day

November 16, 2021

ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด สพฐ.

วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564 เลขาธิการ กพฐ. ได้ให้ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ.  และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ร่วม สพป.บึงกาฬ และ สพม.บึงกาฬ  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. เพื่อขับเคลื่อน เฝ้าระวัง ป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะพื้นที่ รวมถึงติดตาม การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ จำนวน...
Read More