Day

September 30, 2021

การประชุมคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำปี ๒๕๖๓ ใน ๔ ภูมิภาค

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนัเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ได้ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ใน ๔ ภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๘ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ สพป.สุพรรมบุรี เขต ๑, สพป.สกลนคร เขต ๑,...
Read More