Month

September 2021

การประชุมคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำปี ๒๕๖๓ ใน ๔ ภูมิภาค

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนัเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ได้ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ใน ๔ ภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๘ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ สพป.สุพรรมบุรี เขต ๑, สพป.สกลนคร เขต ๑,...
Read More

โครงการดนตรีออนไลน์ขจัดภัยยาเสพติด

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.ชน.สพฐ.) ร่วมกับโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จัด “#โครงการดนตรีออนไลน์ขจัดภัยยาเสพติด” ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น.-16.30 น. 1. สามารถลงทะเบียน >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc78AbVPdayNUluBgreyJvTsHmriMiXKXasyg17JQRYskPeOA/viewform 2. รับชมได้ 2 ช่องทาง –...
Read More